Vedtægter

Vedtægter for Sammenslutningen af uddannelsesradio & -tv stationer I Danmark, IASTAR DANMARK.

§1 NAVN

Foreningens navn er IASTAR Danmark. IASTAR er en forkortelse for International Association of Student Tv And Radio stations.


§2 FORMÅL

IASTAR Danmarks formål er at danne forum for og arbejde for et øget samarbejde mellem danske uddannelsesradio- og TV-stationer.

Sammenslutningens formål er endvidere samlet at repræsentere medlemsstationerne. Dette gælder såvel over for de relevante offentlige myndigheder, ophavsrettighedsorganisationerne og lignende, som i pressen.

§3 MEDLEMSKAB

§3.1.1) Som medlem kan optages enhver indehaver af eller ansøger om sendetilladelse til at drive lokalradio eller tv i Danmark, som har tilknytning til en eller flere uddannelsesinstitution(er) og som opfylder kravene i §3.2.
§3.1.2) Endvidere kan optages organisationer som arbejder på at oprette elektroniske medier på uddannelsesinstitutioner eller uddannelsesredaktioner på andre medier.

§3.2
stk. 1
Alle medlemmer skal være organiseret som foreninger eller selvejende institutioner, hvis ledelse er demokratisk valgt af orgaisationens medlemmer og/eller aktive frivillige medarbejdere. Andre, ækvivalente organisationsformer kan accepteres som medlem efter dispensation fra generalforsamlingen.

stk.2
Alle medlemmer skal være ikke-kommercielle i den forstand, at de ikke må have som helt eller delvist formål at sikre overskud til organisationens stifter(e) eller eksterne parter.

stk.3
Organisationer, der består af flere, tæt samarbejdende enheder, optages som udgangspunkt samlet som ét medlem.

§3.3 Nye medlemmer godkendes af sekretæren. Optagelsen stadfæstes af generalforsamlingen.

§3.4 Medlemmet repræsenteres ifølge tegningreglerne for medlemmet.
Medlemmet har ved indmeldelsen pligt til at informere IASTAR om, hvem der tegner medlemmet, ligesom medlemmet af egen drift skal informere IASTAR, hvis der sker ændringer i dette.

§3.5 Medlemmet skal opgive en email-adresse, hvorigennem det normalt kan nås med 48 timers varsel.

§3.6 Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel.

§3.7 Sekretæren kan ekskludere medlemmer, hvis deres virksomhed strider imod sammenslutningens formål, eller hvis de ikke længere opfylder kravene for medlemsskab. Afgørelsen kan ankes på førstkommende generalforsamling, og afgørelsen meddeles skriftligt til det pågældende medlem inden 10 arbejdsdage efter sekretærens beslutning.§4 GENERALFORSAMLING

§4.1 Generalforsamlingen er sammenslutningens øverste myndighed.
§4.2 Ordinær generalforsamling afholdes i april, maj, juni eller juli måned, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af tidspunkt og sted for afholdelsen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og eventuelle bilag.
§4.3 På generalforsamlingen vælges en sekretær, der varetager de daglige sager.
§4.4 Forslag som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før mødet. Alle forslag stilles skriftligt.
§4.5 Senest 4 dage før afholdelsen af generalforsamlingen skal sekretæren sørge for, at evt. nye punkter til dagsorden, bliver tilsendt samtlige medlemmer i IASTAR Danmark.
§4.6 Hvert tilstedeværende ordinært aktivt medlem har på generalforsamlingen en stemme. Denne afgives af en repræsentant for medlemmet udpeget efter medlemmets tegningsregler. En person kan højst repræsentere ét medlem. Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal.
Der stemmes ved håndoprækning, med mindre en stemmeberettiget forlanger skriftlig (evt. hemmelig) afstemning.
§4.7 Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte:

  1. Fremlæggelse af dagsorden for generalforsamlingen.
  2. Valg af dirigent og referent.
  3. Sekretærens beretning.
  4. Stadfæstelse af evt. nye medlemmer.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af sekretær samt suppleanter i prioriteret rækkefølge.
  7. Eventuelt.

§5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§5.1 2/5 af medlemmerne kan sammen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når de finder det nødvendigt. Indkaldelsen skal være motiveret og indeholde dagsorden.
§5.2 En ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 20 dages varsel

§6 SEKRETÆREN

§6.1 Sammenslutningens daglige arbejde varetages af en sekretær. Sekretæren repræsenterer sammenslutningen mellem generalforsamlingerne.
§6.2 Sekretæren kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.
§6.3 Sekretærens opgave er alene at virke som kontaktperson og koordinator for foreningen.
§6.4 Sekretæren har ret til at udtale sig på foreningens vegne. Dog skal skriftlige udtalelser, høringssvar etc. på forhånd sendes til høring blandt samtlige medlemmer og godkendes af mindst 3/5 af medlemmerne. Hvis bare ét medlem nedlægger veto mod et høringssvar eller anden skriftlig udtalelse indenfor høringsfristens udløb, må udtalelsen/høringssvaret ikke udsendes på sammenslutningens vegne.
§6.5 Høringssvar internt i foreningen udgør 7 hverdage.
§6.6 §6.4 gælder ikke for pressemeddelelser. Disse kan udsendes alene med godkendelse fra mindst 2/5 af medlemmerne og skal ikke sendes i høring. De skal dog tilsendes samtlige medlemmer i kopi til orientering inden offentlig udsendelse.
§6.7 Det enkelte medlem kan på lige fod med sekretæren udarbejde skriftlige udtalelser, høringssvar o.l. og udsende dem som beskrevet i §6.4 og §6.5.
§6.8 Det påhvilker sekretæren at sikre, at der til enhver tid vedligeholdes en mailingliste, som kan benyttes til udsendelse af materiale til intern høring i foreningen - samt at samtlige medlemmer har kendskab til, hvordan de kan benytte denne mailingliste.


§7 ØKONOMI

§7.1 Sammenslutningen kan ikke oppebære en formue og skal ikke føre regnskab. Alle udgifter skal afholdes direkte og frivilligt af medlemmerne. Sekretæren kan dog kræve at få udleveret frimærker og/eller kontorartikler fra det enkelte medlem for en samlet værdi af maksimalt 100kr. pr. år.

§7.2 Sammenslutningen kan dog vælge at udføre projekter med selvstændig økonomi. For sådanne projekter skal udpeges en økonomisk ansvarlig. Sammenslutningen kan ikke hæfte for evt. underskud i disse projekter.

§7.3 Hvis et projekt ved sin afslutning har givet overskud, uddeles dette enten til øvrige projekter eller ligeligt mellem medlemmerne. Dette gælder ligeledes for øvrige midler, som foreningen måtte komme i besiddelse af.
stk 2. Hvis øvrige midler omfatter fysiske genstande, f.x. teknisk udtyr, som ikke kan deles, holdes auktion over genstandene mellem medlemmerne, og det derved indkomne beløb fordeles ligeligt mellem medlemmerne.


§8 VEDTÆGTSÆNDRINGER.

Sammenslutningens vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.


§9 OPLØSNING.

Sammenslutningen kan opløses når 2/3 af deltagerne, på to efter hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.Sammenslutningen er oprettet på generalforsamlingen den 13. marts 1995 og vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 24. august 1997 og senest på generalforsamlingen den 29. maj 2005.